O nama

- Osnovne informacije

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana, koja djeluje na zaštiti i promociji ljudskih prava, vladavini prava, jačanju demokratske političke kulture i organizacija civilnog društva, unaprjeđenju međuetničkih odnosa i međunarodne suradnje te održivom razvoju.
 

Centar je osnovan 01.08.1996.godine uz podršku humanitarne organizacije ''OXFAM''  iz Oxforda (Velika Britanija), a 16.01.1998. registriran je kao udruga građani pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji – Služba za opću upravu.


Centar je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 10.09.2002. i primarno djeluje na teritoriji Republike Hrvatske.

Sjedište Centra je u Vukovaru, Fra. Antuna Tomaševića 32.

 

- Vizija Centra

Vizija Centra je moderno demokratsko društvo, društvo vladavine prava i poštivanja ljudskih prava i vrijednosti, društvo tolerancije i jednakih mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije po bilo kom osnovu i bez obzira na nacionalne/etničke, vjerske, kulturne, spolne, socijalne ili druge razlike.

 

- Osnovni cilj Centra

Cilj Centra je izgradnja i razvoj demokratskog društva i održivog razvoja kroz:


- promociju, razvoj i unaprjeđivanje ljudskih prava i sloboda;
- vladavinu prava i suzbijanje diskriminacije;
- poštovanje demokratskih načela i vrijednosti;
- unaprjeđivanje i poštovanje kulture mira i nenasilja;
- izgradnju i jačanje međunacionalnih odnosa i suradnje;
- socijalno-ekonomsko-kulturni razvoj slabije razvijenih zajednica i područja;
- međunarodnu suradnja i solidarnost.

 

- Aktivnosti Centra

 Osnovne aktivnosti Centra su:

- besplatna pravna pomoć;
- pravo na pristup informacijama;
- suzbijanje i zaštita od diskriminacije;
- zaštita prava nacionalnih manjina;
- ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava;
- obrazovanje za demokratsko građanstvo;
- promicanje nenasilja i izgradnja mira;
- promicanje društvene solidarnosti;
- interkulturalni dijalog;
- promicanje dobrog upravljanja;
- suzbijanje korupcije;
- poticanje participativne demokracije / sudjelovanja građana u odlučivanju;
- praćenje javnih politika i javno zagovaranje;
- razvoj civilnoga društva;
- razvoj lokalne zajednice;
- javno informiranje i mediji;
- ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture;
- međunarodna razvojna suradnja (demokratska tranzicija, mir i sigurnost, ljudska prava);
- međunarodna prijateljstva;
- ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje;
- odgoj i obrazovanje;
- znanost, stručni rad i istraživanje;
- razvoj ruralnih područja;
- održivi gospodarski razvoj.

 

Centar svoje aktivnosti provodi putem projekata i programa koji su podijeljeni u pet međusobno povezanih područja djelovanja Centra sukladno ciljevima:
 
- ljudska prava;
- demokratska politička kultura;
- međunarodna suradnja;
- obrazovanje, znanost i istraživanje;
- održivi razvoj.

 

Dosadašnje aktivnosti Centra provođene su putem brojnih kratkoročnih i dugoročnih projekata i programa. Projektni prijedlozi prilagođavani su specifičnim potrebama uočenim u svakodnevnom radu i provođenju različitih aktivnosti Centra, a temeljili su se na prikupljenim informacijama, provedenim istraživanjima i analizama, kao i na komunikaciji i suradnji s drugim organizacijama civilnog društva i drugim dionicima. Jedan dio projektnih prijedloga temeljio na participativnoj ulozi korisnika usluga Centra. Aktivnosti su provođene samostalno i u suradnji sa srodnim partnerskim organizacijama iz zemlje i inozemstva.

Korisnici usluga Centra su sve kategorije građana bez obzira na spol, kulturu, jezik, mentalne ili fizičke mogućnosti, nacionalnu ili vjersku pripadnost i sl., uključujući i određeni broj partnerskih, suradničkih i drugih nevladinih organizacija. Centar održava kontakte i konkretno surađuje s brojnim domaćim i inozemnim nevladinim organizacijama, odgovarajućim međunarodnim organizacijama, državnim institucijama te medijima.


Centar je osnivač i organizacija članica nacionalne Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava koja djeluje od 2000.god.

 

- Organizacijska struktura Centra

 

Skupština je najviše upravljačko tijelo Centra i čine ju svi redoviti članovi. Redovno zasjedanje Skupštine Centra održava se najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake druge godine. Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva se na zahtjev Predsjednika/ce Centra, Upravnog odbora Centra ili 1/3 redovnog članstva Centra.

 

Upravni odbor je najviše tijelo odlučivanja Centra u razdoblju između zasjedanja Skupštine Centra. Upravni odbor Centra broji pet članova. Sjednice Upravnog odbora Centra održavaju se po potrebi, a najmanje jedan put u četiri mjeseca, odnosno najmanje dva puta između dva redovna zasjedanja Skupštine Centra. Upravni odbor Centra čine predsjednik/ca Upravnog odbora i četiri člana Upravnog odbora, koje bira Skupština Centra na mandat od dvije godine, s mogućnošću ponovnog izbora u neograničenom broju mandata. Mandat sadašnjih članova/ca Upravnog odbora traje do 24.01.2017. godine.

Članovi Upravnog odbora Centra:

Branislav Tekić, predsjednik
Ljubomir Mikić, član
Ankica Mikić, članica
Danka Katanić, članica
Saša Bjelanović, član

 

Predsjednik/ca zastupa i predstavlja Centar te odgovara za zakonitost rada Centra. Predsjednika/cu Centra bira Skupština na mandat od dvije godine, s mogućnošću ponovnog izbora u neograničenom broju mandata. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika/ce Centra u svim ga/ju pravima i obvezama, odnosno nadležnostima i poslovima zamjenjuje predsjednik/ca Upravnog odbora. Sukladno Statutu Centra, predsjednica Centra obnaša mandat likvidatora Centra koji je vremenski ograničen trajanjem mandata predsjednice Centra. Mandat sadašnje predsjednice Centra traje do 24.01.2017. godine.

Predsjednica Centra je Milena Babić.
 

- Zaposlenici Centra

Centar trenutno upošljava 5 osoba:

1.    Milena Babić, projekt menadžerica
2.    Ljubomir Mikić, projekt menadžer i pravni savjetnik
3.    Branislav Tekić, pravni savjetnik,
4.    Danka Katanić, računovotkinja,
5.    Ivana Juričević, administratorica.

Ovisno o specifičnim potrebama i obimu aktivnosti, Centar dodatno angažira potreban broj suradnika i volontera.

 

- Nagrade i priznanja

Za doprinos rješavanju i promociji izbjegličkih problema u regiji, Centar je, 1998.god., nagrađen specijalnom godišnjom nagradom regionalnog tjednika ''Odgovor'' iz Beograda, ''EX PONTO''.

 

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori